Skolkuratorsdagarna

Fortbildning och Värdgrupp
Varje år, på hösten, anordnar föreningen en 2-dagars fortbildning inom aktuella ämnesområden.
Fortbildningen anordnas på en ort där en värdgrupp åtar sig att ansvara för en del av arrangemangen. Målsättningen är att försöka engagera orter i olika delar av Sverige, så att resans tid och längd skiftar för deltagarna.
Viktigt är också att orten ligger så till att restid och reskostnaderna inte blir alltför betungande.
Samtidigt med fortbildningen äger föreningens årsmöte och föreningsmöte rum.

värdgrupp

Varje år finns det en lokalt förankrad värdgrupp som hjälper till med många delar i planeringen och genomförandet av konferensen. De har bland annat ansvar för att annordna aktivitet under söndagen för de deltagara som kommer tidigt. Utan den fantastiska värdgruppen hade inte konferenserna varti möjliga.