Remissvar

SOU 2016:77 Remissvar En gymnasieutbildning för alla
Yttrande 2017-02-29


SOU 2016:46 Remissvar  Samordning Ansvar och kommunikation
Yttrande 2016-11-25


SOU 2015:81 Remissvar  Mer tid för kunskap
Yttrande 2016-02-24


Dnr 2015:45 Delbetänkande SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
Yttrande 2015-10-23


Yttrande över remissversionen Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare
Yttrande 2015-05-10


Dnr U2013/6021/UC
SOU2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan 
Yttrande 2014-01-28 
Dnr U2013/4296/S Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram Yttrande 2013-10-08 

Dnr 3.1-35372/2013 Vägledning för elevhälsan 
Yttrande2013-09-08
 

Dnr U2013/1189/UC Delbetänkande; Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun 
Yttrande 2013-06-13
 

Dnr 2013:00009 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
Yttrande 2013-04-29 


SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Yttrande 2013-04-01 

SOU 2012:35 Utredning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Yttrande 2012-11-27 

SOU 2011:58 Skolans dokument – insyn och sekretess
Yttrande 2012-01-22 


Kommittédirektiv 2010:25 Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter 
Yttrande 2011-04-18 


SOU 2010:5 Skolgång för alla barn 
Yttrande 2010-05-15 


Ds 2009:25 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
Yttrande 2009-09-28 


SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar 
Yttrande 2004-10-09 


SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse
Vill du läsa BO:s yttrande? Klicka här.
Yttrande2004-03-28 


Dnr 62-2003:2037 Elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet genom elevskyddsombud Yttrande 2003-10-29 

SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet
Yttrande 2003-09-08 


SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa
Yttrande 2000-09-20