Sveriges Skolkuratorers Förening

Välkommen hit!

Publicerat den 12 juli 2022

Välkommen till Sveriges Skolkuratorers Förening!

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideell yrkesförening som arbetar för att på olika sätt stärka skolkuratorernas yrkesroll. Föreningens vision är att ha ett hållbarhetstänk och utgå ifrån att alltid ta ett socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar.

Vi utgår ifrån fyra områden: delaktighet, nätverk, opinionsbilda och kompetensutveckling.

Delaktighet
Vi vill öka delaktighet till alla våra medlemmar genom att ha regelbunden dialog via olika forum. Medlemmarnas ska känna att de får vara med och påverka föreningens arbete framåt.
 

Vi vill skapa forum där vi kan möta elever så att vi kan få fram deras röst. Exempelvis genom att utveckla vårt samarbete med Sveriges elevkårer.

 

Nätverk
Vi vill skapa digitala forum och mötesplatser för skolkuratorer där man kan få erfarenhetsutbyte, workshops osv.

Vi vill ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden. 

Vi vill samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar.

Vi kommer fortsätta ha kontakt med kollegor i andra länder. 

 

Opinionsbildare
Vi vill fortsätta vara aktiva i samhällsdebatten i relevanta forum.

Vi vill fortsätta att vara en självklar aktör för myndigheter som ex. Socialstyrelsen, Regeringsremisser osv. att tillfråga avseende frågor som berör skolkuratorer.

 

Kompetensutveckling
Vi vill erbjuda Sveriges skolkuratorer regelbunden adekvat och aktuell utbildning som utgår ifrån erfarenhet och forskning.

Vi vill stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Vi vill erbjuda uppdaterade styrdokument om ex. sekretess, dokumentation, arbetsbeskrivningar osv.

Årsmöte 2022

Den 11 novemeber 2022 hade förening sitt årsmöte. På årsmötet valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2022/2023:

Ordförande: 
Caroline Bergh

Vice Ordförande: 
Pernilla Mörsare

Kassör: 
Marie Jönsson

Ledamöter:
Salome Kabengano
Maria Sandberg
Linnea Karlsson
Sylvia Andersson
Banni Farkhondeh

Valberedning:
Carolin Nilsson

Revisorer:
Lisa Rosenblad
Gudrun Blombrandt

Stort tack till Hanna och Lisa!

Lisa och Hanna har i flera år bidragit med både kompetens och engagemang i styrelsen. Er kompetens och kunnande kommer fattas oss men vi hoppas att vi kan fortsätta samarbeta även efter att ni nu avslutat era styrelseuppdrag! Tusen tack och all lycka i ert fortsatta arbete!

Välkommen på årsmöte!

Styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte!

Datum och tid:
Fredagen den 11 november 2022 kl. 16.00

Plats:
Hotel C Stockholm, Vasaplan 4, 11120 Stockholm
Lokal: Kungsholmen

Sista anmälningsdag:
Den 28 oktober 2022

Vilka får rösta på föreningsmötet?
Alla som är medlemmar har rösträtt.

Hur vet jag om jag är medlem?
Om du blivit medlem via vår hemsida och betalt medlemsavgiften är du medlem

Måste jag anmäla min närvaro?
Ja. För att vi ska kunna hinna säkerställa att alla som deltar på stämman har rösträtt behöver vi din anmälan senast den 28 oktober 2022. Anmäl dig till lisa.rosenblad@skolkurator.nu

Har du frågor?
Kontakta caroline.bergh@skolkurator.nu

Dagordning finns du i denna PDF.
 

Vill du engagera dig i vår styrelse?

Publicerat den 12 juli 2022

Just nu pågår nyrekryteringar till styrelsen inför nästa styrelseår!  Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till vår ordförande Caroline Bergh om du vill veta mer. Du når henne på caroline.bergh@skolkurator.nu. Mer info kommer löpande. 

Allt gott!

/Styrelsen

Rekorddeltagande!

Publicerat den 23 juni 2022

Rekorddeltagande på vårt extra föreningsmöte som hölls den 23 juni! 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till er som deltog på det extrainsatta föreningsmötet! Så värdefullt för styrelsen att få träffa er medlemmar och göra er delaktiga i föreningens arbete framåt. 

På mötet beslutades enhälligt följande: 
 

Ny Ordförande
 

Caroline Bergh

Ny Valberedning

 


Maria Sandberg (sammankallande)

 Carolin Nilsson

Tack till avgående ledamot och vice ordförande Caroline Hema Olsson!

Publicerat den 22 juni 2022

Tack till avgående styrelseledamot  och vice ordförande Caroline Hema Olsson. Tack för ditt engagemang i föreningen och för dina insatser för att driva skolkuratorsyrket framåt!

Välkommen på extra föreningsmöte till Sveriges Skolkuratorers Förening!

Publicerat den 3 juni 2022

Styrelsen för Sveriges skolkuratorers förening kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsmöte.
Nu har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd om vem som ska leda Sveriges skolkuratorers förening i dess fortsatta utveckling! Din röst är viktig!

Datum och tid:
torsdagen den 23 juni 2022 kl. 12.00 - 13.00

Plats:
Digitalt deltagande via Microsoft Teams

Sista anmälningsdag:
17 juni 2022

Vilka får rösta på föreningsmötet?
Alla som är medlemmar har rösträtt.

Hur vet jag om jag är medlem?
Om du var betalande deltagare på Skolkuratorsdagarna 2021 är du medlem då medlemskapet ingick i konferensavgiften
Om du blivit medlem via vår hemsida och betalt medlemsavgiften är du medlem

Vad händer på föreningsmötet?
På det extra föreningsmötet kommer vi välja en ny ordförande samt en ny valberedning.

När sker det extra föreningsmötet?
Stämman sker via länk för att kunna nå så många som möjligt och kommer gå av stapeln torsdagen den 23 juni 2022 kl. 12.00-13.00. Länk skickas ut när du anmält dig.

Måste jag anmäla min närvaro?
Ja. För att vi ska kunna hinna säkerställa att alla som deltar på stämman har rösträtt behöver vi din anmälan senast den 17 juni 2022.

Har du frågor?
Kontakta caroline.bergh@skolkurator.nu

Dagordning den 23 juni 2022:

 • Extra föreningsmötets öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 • Val av mötesordförande på stämman
 • Val av mötessekreterare på stämman
 • Fastställande av dagordning
 • Val av två justerare och tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag till ny valberedning
 • Fråga om medlemmarnas förslag till ny valberedning
 • Beslut med anledning av förslag till valberedning
 • Föredragning av styrelsens förslag till ny föreningsordförande
 • Fråga om medlemmarnas förslag till ny föreningsordförande
 • Beslut med anledning av förslag till ny föreningsordförande

 
Anmäl dig via följande länk:
https://www.trippus.net/extra-foreningsmote-23jun2022

Tack till avgående ordförande!

Publicerat den 19 maj 2022

Varmt tack till avgående Ordförande Ulla-Maija Madison för alla år i Sveriges Skolkuratorers Förening. Tack för allt ideellt arbete, engagemang och kompetens att driva skolkuratorsyrket och föreningen framåt och stort lycka till med framtida utmaningar!

Skolkuratorsdagarna 2022 inställda

Styrelsen har efter noga överväganden fattat beslutet att ställa in skolkuratorsdagarna 2022. Pandemin har varit en stor utmaning för många ideella föreningar, främst ekonomiskt, vilket gör att vi har behövt ställa om på olika sätt. Under pandemins första två år valde vi att erbjuda en digital konferens och en hybrid konferens där vi hade några deltagare fysiskt på plats och desto fler med digitialt. Pandemin har förändrat beteendemönstret hos många arbetsgivare vilket gör att vi fått signaler av flera medlemmar att endast ett fåtal skulle få delta fysiskt på plats. Vi beslutade därför att ställa in årets skolkuratorsdagar för att tillsammans med våra medlemmar fundera framåt på hur vi på bästa sätt kan fortsätta erbjuda våra medlemmar kompetensutveckling och som samtidigt minimerar risktagandet för föreningens begränsade ekonomiska utrymme. Skolkuratorsdagarna är otroligt viktiga för oss som förening och vår ambition är givetvis att vi under 2023 ska kunna erbjuda alla Sveriges skolkuratorer fortsatt högkvalitativ kompetensutveckling! 

Ny webbplats för psykisk hälsa från Folkhälsomyndigheten

Förra året representerade styrelseledamot Bodil Westergren Sveriges Skolkuratorers Förening under dialogmöten med flera aktörer, arrangerade av Folkhälsmyndigheten. Temat för dessa möten var psykisk hälsa bland barn och unga, som del av Folkhälsomyndighetens arbete med att sprida kunskap om psykisk hälsa och suicid till allmänheten. Återkopplingen till föreningen är att detta arbete har mynnat ut i den nyligen publicerat dinpsykiskahälsa.se , en ny webbplats riktad till allmänheten med kunskap om psykisk hälsa. Informationen som finns på webbplatsen syftar till att ge fler förbättrade förutsättningar att kunna hjälpa sig själva och andra att må bättre, bidra till minskat stigma kring psykisk ohälsa, öka förståelsen för vad som är vanliga upp- och nedgångar i livet, och när man kan behöva söka stöd eller hjälp.
 
Dinpsykiskahälsa.se kommer att vara samlingsplatsen för den kunskap Folkhälsomyndigheten sprider. Idag finns där information, tips och fakta om bland annat hur vi mår i Sverige, faktorer som kan påverka den psykiska hälsan, hur man kan må bra och trivas i vardagen,  vanliga psykiska besvär, vad man kan göra om man mår dåligt och hur man kan stötta andra i deras mående. Webbplatsen kommer att utvecklas under hela 2022 med fler texter, visuella element, filmer och grafik som efterfrågats av målgrupperna.

Ordförande har ordet april och maj 2022

Äntligen vårtagen!  
 
Efter en ovanligt kylig inledning på året, som inte verkade vilja släppa taget om vårt land, har vårvärmen visat tydliga tecken på att vilja återkomma. Åtminstone till vår ö. Blomsterprakten och fågelsången, ljuset och glädjen över att äntligen kunna sitta ute får mig att känna livslust. 
Men den kyla som äter sig in i min själ är tyvärr inte lika lätt att skaka av sig som den kyla som försenat våren. Det har varit många bakslag detta år. Rysslands oprovocerade och synnerligen grymma krigföring i ett fredligt grannland och ledningens hot om kärnvapenkrig är båda tidigare otänkbara övergrepp som borde varit förpassade till historiens soptipp. Att så inte är fallet gör att även vi i vår del av världen får en såväl skrämmande som närgången påminnelse om vad många av de elever vi möter på våra skolor bär med sig från sina tidigare hemländer. 

 Att aborträtten dessutom är hotad i såväl USA som i delar av Europa riskerar att utsätta kvinnor för risker som många av oss hoppades att vi inte längre skulle behöva bekämpa. Dessa mörka krafters framryckning tenderar att ta hopp och glädje ifrån oss om vi tillåter det. 

Dock gläds jag åt de trotsigt hoppfulla fakta som är omöjliga att blunda för. Sedan år 2000 har vår profession ökat i antal med mer än 160%. De skolkurativa frågorna är nu på agendan betydligt tydligare än tidigare och det är jag stolt över. Det förebyggande arbetet är ett återkommande tema både i politiska och fackliga samtal och det gäller att vi fortsätter delta i de samtalen. Järvaveckan och Almedalsveckan närmar sig med stormsteg. Dessa viktiga mötesplatser är äntligen fysiska och utmärkta plattformar för samtal om vår profession samt att lyfta dessa skolkurativa frågor. Sveriges Skolkuratorers förening har blivit mycket mer synlig de senaste åren och det gör att ni medlemmar också blir mer synliga. Engagemang, arbetslust och förändringsvilja har präglat föreningen och det arbete vi gemensamt har utfört.  

 Arbetet med att utforma ett nationellt hälsovårdsprogram försätter och vårt samarbete med Jämställdhetsmyndigheten i arbetet mot könsstympning kommer att göra skillnad. Det finns gott om hopp för den som vill se det och det är trösterikt att få arbeta med att bidra till en bättre och ljusare framtid. En kollega uttryckte det ganska bra; ”skolelever är kanske 20 % av befolkningen men 100 % av framtiden”. 

Våren är full av traditioner. Vi har firat påsk, valborg och första maj. Väldigt olika traditioner, men var för sig starka och hoppfulla. Varje förening har också sina traditioner. Varje ordförande och styrelse sätter sina avtryck. Jag har under flera år satt mina men nu är det dags för någon annan att sätta sina. Jag kommer bära med mig glädjen över alla er som jag kommit i kontakt med under mina år som styrelseledamot och som medlem i presidiet för vår förening. 

Trots alla goda ambitioner och trots allt slit finns inte kraften i styrelsen för Sveriges Skolkuratorers förening att genomföra skolkuratorsdagarna i år. Under två pandemiår ställde vi inte in. Vi ställde om. Vi hittade nya spännande lösningar och vi nådde fler deltagare än någonsin. Men nu är dessvärre orken slut och styrelsen har därför fattat det svåra beslutet att pausa konferensen under 2022. Självklart kommer styrelsen att fortsätta utvecklingsarbetet även om konferensen uteblir. Uppdraget att rusta landets skolkuratorer i vårt viktiga värv är en av föreningens grunduppgifter. 
 
Allt gott,
Ulla-Maija K. Madison 
Ordförande 
 

Ordförande har ordet mars 2022

När detta skrivs har vi precis övergått till sommartid. Vanligen ger det enkla tecknet, att ställa fram klockorna, energi och hopp om ljusare dagar och mer mänskligt umgänge. Just i år infinner sig inte riktigt samma känsla som vanligt. För det går inte att säga att det är som vanligt.
Folkhälsomyndighetens rapport från förra året att 48% av alla 15 åringar har återkommande psykosomatiska problem fick förfärande aktualitet i veckan då ytterligare ett våldsdåd drabbade den svenska skolan. Även denna gång med dödlig utgång. Frågor har ställts om varför detta inte kunde förebyggas. Dessa frågor är relevanta, men blir lätt tagna ur kontexten där våldsdåden sker. I ett samhälle där unga människor mördar och mördas är skolan ingen fredad zon. Våldet blir vanligare och normaliseras av den som är ensam och som radikaliseras framför datorn.
Det är viktigt att skolan tar elevernas och personalens oro på allvar utan att pressa den utpekade för hårt. Det är inte hårdare tag vi behöver, det är förebyggande arbete som behövs. Det är alltid en svår balansgång. Bemötande, vår paradgren, är som alltid nyckeln till att förebygga. En personlig motgång som upplevs som en sorg kan lätt bli en trigger för en ung människa som redan mår dåligt och om man inte har någon att prata med om det som plågar en… hur mår man då?
Därför är jag så ledsen att regeringen inte vågar ta ansvar för att ange nyckeltal för elevhälsan i allmänhet och för oss skolkuratorer i synnerhet. Hur ska vi kunna förebygga psykisk ohälsa och dess svåra konsekvenser för individer och för samhället om vi inte ges förutsättningar för det?
I veckan hade jag, tillsammans med de andra ordförandena i elevhälsans olika professioner, ett möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eftersom de är arbetsgivarorganisation för kommuner som är arbetsgivare för många av oss. Detta möte var viktigt eftersom SKR har som uppgift att tillse att deras medlemmar kan sköta sitt arbete. Som jag skrev i förra ”ordförande har ordet” behöver skolan skaffa sig tillräckligt många med rätt kompetens för att kunna uppfylla intentionerna i skollagen. Utgångspunkten för samtalet var rapporten ”Nuläge och utmaningar för elevhälsan 2021”. Detta var ett initialt samtal, men jag är hoppfull om att vi har förutsättningar för att vara framgångsrika.
Under mina drygt 15 år som skolkurator och medlem i föreningen har jag sett en explosionsartad tillväxt av medlemmar. På de första Skolkuratorsdagar jag deltog i var vi 150 deltagare.
Föreningen har tydligt drivit professionsfrågor och de man lite slarvigt kan kalla medlemsnytta. Jag har ägnat en del tankearbete åt fenomenet medlemsnytta. Och vill gärna diskutera detta med er kära kollegor. Vad är medlemsnytta för er? Hur kan Sveriges Skolkuratorers Förening bli ännu mer relevant? Vad känner ni behövs för att det ska vara självklart för alla skolkuratorer att bli medlemmar? Jag frågar eftersom ju fler medlemmar vi är, ju starkare röst kan vi vara när vi driver professionsfrågor och kämpar för Sveriges skolkuratorer. För mig är legitimationsfrågan den enskilt viktigaste frågan just nu. Men vilken/vilka frågor är viktiga för er?
Som ordförande är jag glad och stolt över att så mycket av det vi gör och har gjort de senaste åren direkt eller indirekt kommer våra medlemmar till gagn. För mig är det viktigt att allt vi gör som förening, kollektivt som styrelse och individuellt som företrädare för Sveriges skolkuratorer är direkt kopplat till begreppet medlemsnytta. Även här vänder jag mig till dig som är en kunnig, driven och engagerad skolkurator. Du behövs. Din tid, ditt engagemang och din kompetens kan göra skillnad. Tidsandan har kanske inte alltid de senaste åren gynnat oavlönat och ideellt arbete men händelser i vår omvärld har mycket drastiskt visat på behovet av att emellanåt sätta laget framför jaget. Så har du tid och ork och driv behövs du i arbetet för vårt gemensamma bästa. Du behövs i föreningen. Du behövs för att sprida hopp och tro om en bättre morgondag. Tillsammans skapar vi tilltro till framtiden.

Allt gott, Ulla-Maija K. Madison
Ordförande

Bidra till forskning!

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet bedriver ett forskningsprojekt för att beskriva skolkuratorns samtalspraktik. Delstudie tre har för avsikt att belysa elevers erfarenheter av skolkurativa samtal. Vi i Sveriges Skolkuratorers Förening stöttar Maria Kjellgren i att sprida information och söka elever som vill delta i studien. Studien vänder sig till elever i årskurs 9 som fyllt 15 år.
OKÄND PRAKTIK - en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan.
Se nedan dokument för mer information.

Ordförande har ordet februari 2022

Så har det äntligen blivit vårvinter med kalla nätter och skönare dagar precis som det blir varje år. Även beträffande pandemin förefaller det som om inte den särskilt radikala prognosen slår in eftersom regeringen har meddelat att pandemilagen avskaffas i mars och att Covid från och med april inte längre kommer att klassas som en allmänfarlig sjukdom. Men vad det gäller vår granne i öst har verkligheten överträffat mina värsta farhågor. Att det råder krig i vårt närområde för första gången sedan 1945 trotsar alla mina beskrivningar och för oss tillbaka till en världsordning som jag verkligen hoppades att vi lagt bakom oss.
 
Detta ställer stora krav på vår profession. Det är avgörande att vi som skolkuratorer är tillgängliga för våra elever, skolans personal och skolans ledning. Att vi lyssnar in vad de vet och vad de säger. Att vi bekräftar och låta dem ställa frågor. Att vi hjälper dem att koppla ihop en fragmentarisk bild till en helhet och ger dem relevant information samt att vi är ärliga med det vi inte vet men inte låter vår egen oro nå ut till dem. Att möta upp oro är vårt uppdrag men också att förmedla hopp!
Här är det nog inte bara jag som ser utmaningar eftersom vi inte tillräckligt har utvecklat språket för mjuka samtal i den digitala världen. Det är nödvändigt att vi gör det så att vi kan vara tillgängliga digitalt nästa gång det erfordras. I teamsmöten tenderar språket att bli mer som det är i sociala medier, kort och rumphugget. Digitala möten är tröttande och ska en hel dags arbete av olika skäl fortsättningsvis göras i digital form blir det ofta outhärdligt långt med en kanske väl kort ton i chatten som följd. Alla deltagare hör allt som sägs och ingen känner sig egentligen sedd.
Denna enkla omvärldsanalys för mig över till ett ständigt lika viktigt område, nämligen att vi inom elevhälsan hittar sätt att vara tillgängliga trots begränsade resurser och otillräckliga fördelningar. Det är som ni alla vet rimligt att förvänta sig att skolan har kompetensen för att alla elever ska må bra och för att nå skolans mål. Det uppdraget är glasklart. Har inte skolan tillräcklig med elevhälsa i dessa tider får skolan helt enkelt skaffa sig det. Där får det inte finnas någon tveksamhet.
Nu över till vad som är på gång i föreningen och i den gemensamma elevhälsan just nu och sådant som rör oss skolkuratorer.
Arbetsgrupper från alla professioner i elevhälsan ser över våra sekretessregler utifrån de olika praxis som etablerats i elevhälsans olika professioner. Dessutom planeras gemensamma aktiviteter under Almedalsveckan samt en gemensam konferens för hela elevhälsan som planeras till 2023 eller 2024.
Jag berättade i förra ordförande har ordet att Skolverket har fått i uppdrag att kartlägga skolkuratorers utbildningsbakgrund. Det är glädjande att konstatera att detta redan har börjat. Föreningen har fått ge vår bild av nuläget och vi hoppas att denna kartläggning blir mer omfattande än det ursprungligen var tänkt.
Föreningen deltar även i en referensgrupp för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.
Föreningen får många mailfrågor om yrkesbeskrivning och om höstens konferens. Här vill jag bara säga att det är mycket på gång och jag uppmanar er alla att vara uppmärksamma den närmaste tiden.
Avslutningsvis, i denna ovanligt långa hälsning, vill jag låta er få del av en hälsning från en av våra internationella samarbetspartners som ni kan följa på Facebook: SSWAA is proud to promote National School Social Work Week - March 6-12, 2022.
 
Allt gott, Ulla-Maija K. Madison
Ordförande

Samverkan inför nationellt hälsovårdsprogram

I januari deltog vår styrelseledamot Caroline Bergh i en förstudie arrangerad av Socialstyrelsen. Syftet var att undersöka förutsättningarna för att utforma ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga. Samtalen fokuserade på hur vi tidigt fångar upp barn och ungdomar som på olika sätt behöver stöd för att klara skolan och sin vardag. Och hur olika aktörer kan förbättra sin samverkan. Hälsovårdsprogrammet ska inkludera primärvård, inklusive mödrahälsovård och barnhälsovård, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser. Trots att tandvården inte uttryckligen ingår i uppdraget har man valt att inkludera den ändå. I dag är ansvaret för barn- och ungdomshälsovården fördelat på flera huvudmän. Det är reglerat av ett flertal lagar och har olika målsättningar. Detta har medfört en fragmentiserad vård för barn och unga. Som riskerar att leda till att barn och unga inte får det stöd och den vård som de har rätt till och behov av. Regionala skillnader leder till varierad vård och sociologiska skillnader påverkar benägenheten att söka vård.
Vår förening ser stora vinster med att det psykosociala perspektivet lyfts fram i förstudien eftersom övriga deltagare verkar inom hälso -och sjukvården. Nedan finns ett axplock av tankar vi inom föreningen förde fram:
 
Vikten av adekvat och anpassat föräldrastöd

 • För att barnen överhuvudtaget ska klara olika insatser som ex. NPF-utredningar osv behöver det finns ett bra föräldrastöd.  I dagsläget krävs det diagnos för att få stöd av ex. habiliteringen och de insatser som socialtjänsten erbjuder med föräldrastöd är det alldeles för stor spridning på och kvalitén sett över hela landet varierar. Ex. ser möjlighet till stöd med tolk vid föräldrastöd olika ut i landet. I större städer finns det oftast en större erfarenhet av detta medan den kan vara begränsad i mindre städer. Socialtjänstens kompetens kring ex. NPF kan dessutom vara begränsad och variera så att ibland faller stödinsatser på att man inte vet hur man ex. ska hjälpa ett autistiskt barn med problematisk skolfrånvaro osv.

 
Diskussion huruvida skolkuratorer ska bedriva behandlande samtal i skolan

 1.  Skolan ska inte bedriva behandling. Det är varken rättssäkert då vi inte för journaler eller skolans uppdrag. Vårt uppdrag är att främst arbeta främjande – förebyggande. Skolan ska få vara en frisk miljö och en möjlighet till att också få vila från allt som är kämpigt i livet.
 2. I dagsläget finns det inget krav på vad en kurator ska ha för utbildning även om det i stora delar av landet ofta är socionomer. Viktigt här att man säkerställer kompetensnivån och förutsättningar innan man beslutar om nationellt omfattande arbetsuppgifter till skolkuratorer.

 
Sveriges Skolkuratorers Förening har därefter fått förfrågan och kommer besvara följande frågor:

 • Vilka risker och konsekvenser (både positiva och negativa) ser ni med en screening av psykisk hälsa inom ramen för elevhälsan utifrån ert perspektiv? ·        
 •  Finns det särskilda beaktanden och överväganden som vi på Socialstyrelsen bör ta hänsyn till i vårt ställningstagande om huruvida en sådan screening borde genomföras?

Ordförande har ordet januari 2022

Vintern har åter kommit till Gotland och pandemin har tagit fart igen. Dessutom ser vi ännu en gång soldater och stridsvagnar på vår ö. Allt detta kyler min själ och får mig att längta till varmare tider och varmare känslor. Att det är snö, halka och minusgrader i januari är inget att förundras över även om många vintrar har varit gröna under de år som vi bott här. Så här års är det verkligen inte ovanligt att snödropparna är uppe längs husväggarna, men inte detta år. Dock har dagarna redan har blivit längre och ljuset är på väg tillbaka. Det är bara en tidsfråga innan våren med all sin skira grönska och blommor i överflöd är här igen. Beträffande pandemin så har vi vant oss vid de begränsningar som den innebär och vi har hittat sätt att förhålla oss till den. Även vad det gäller pandemin finns det mycket som talar för att dess förlamande grepp om oss som individer, om vårt samhälle och om vår värld snart släpper. Däremot väntar vi fortfarande på förhoppningsfulla tecken på att vi inte kommer att gå tillbaka till ett nytt kallt krig.
I allt detta som hotar och skrämmer behövs trygga vuxna som kan förklara och visa på att det finns vägar genom det mörka. Professionella, som står kvar, lyssnar och förklarar. Här har vi skolkuratorer en viktig uppgift i arbetet att motverka oro, ångest och desinformation. Vi i styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening är glada och stolta över det förtroende som ni medlemmar har visat oss och fortsätter att visa oss. Och vi ser positivt på förutsättningarna att leverera tydlig utveckling på vårt professionsområde.
Vi kan exempelvis se att både pandemin och ökad digitalisering trots sina uppenbara utmaningar ändå har inneburit många positiva förändringar. Som exempelvis fördjupade kontakter med kollegor i Turkiet, Holland och USA där vi ser gemensamma svårigheter och gemensamma lösningar. Det är tydligt att vi är en del av samma globala profession och att vi kan lära av varandra.
Därför vill jag ge er några glimtar av vad vi gör och vad vi påverkat den senaste tiden.
Regeringskansliets regleringsbrev till statens skolverk anger att en kartläggning av skolkuratorers utbildningsbakgrund ska genomföras. Det är ingen hemlighet att detta är en fråga som vi drivit hårt och nu är vi en bra bit på väg att komma i mål. Dessutom har en kartläggning av i vilken utsträckning elevhälsa erbjuds inom den kommunala vuxenutbildningen beställts. Även detta är en fråga som vi i föreningen drivit länge. Ytterligare ett uppdrag handlar om att ta fram en kunskapssammanställning om elevhälsan. När detta är gjort hoppas vi på stora möjligheter till förbättringar för vår profession. Sveriges Kommuner och Regioner släppte en elevhälsorapport ”Nuläge och utmaningar i elevhälsan”.  Jag rekommenderar läsning av dessa och tar gärna emot återkoppling från er kära kollegor på båda dessa.
Vi sitter med i gruppen som arbetar med Regeringsuppdraget om nationellt barnhälsovårdsprogram. Likaså för vi samtal med SKR kring Metodstöd för elevhälsan. Mitt i allt detta planerar vi för fullt för höstens Skolkuratorsdagar i Helsingborg. Vi tänker oss en hybridlösning som förra året och hoppas på ytterligare en fantastisk utvecklande och givande mötesplats för Sveriges Skolkuratorer.
Glöm inte att nominera en vän, kollega eller varför inte dig själv till att bli Sveriges Skolkurator 2022.
 
Allt gott, Ulla-Maija K. Madison
Ordförande

Internationellt Styrelsearbete

Styrelsemedlem Hanna de Vrij intervjuades den 14:e januari  för projektet  “Equal-life on mental health and cognitive development in children” som är ett EU-finansierat forskningsprojekt som drivs av  the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)  Syftet med forskningen är att förstå mer om gemensamma faktorer för vad som är viktigt i barn och ungas utveckling i livet och hur eventuellt stöd kan samordnas. Olika professionella djupintervjuas i flera europeiska länder.  Projektet syftar även till att skapa ett nätverk bland professionella kring detta tema med återkommande work-shops för kunskapsutbyte. Första gemensamma mötet äger rum i Slovenien i mars (hybridmöte). 
 

Styrelsemöte i Stockholm

Från den fredagen den 19 till den söndagen den 21november sågs hela den nya styrelsen i Stockholm. Under fredagförmiddag träffade vi de andra professionsföreningarnas styrelser för samtal om gemensamma frågor. 
På lördagen och söndagen sammanträdde styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Det var intensiva dagar där våra tre nya styrelsemedlemmar Marie Jönsson (kassör), Pernilla Mörsare och Caroline Bergh introducerades i styrelsearbetet. Planeringen för nästa års Skolkuratorsdagar, som kommer hållas i Helsingborg, påbörjades också. Vi ser alla fram emot att arbeta tillsammans i vår nya styrelse för att utveckla skolkuratorsyrket.  

Styrelsen 2021/2022. Övre raden från vänster Pernilla Mörsare, Marie Jönsson, Lisa Rosenblad, Bodil Westergren. Nedre raden från vänster Caroline Hema Olsson, Ulla-Maija Kristing Madison, Caroline Bergh, Hanna De Vrij. Saknas på bild Ulrika Arvidsson.
Styrelsen 2021/2022. Övre raden från vänster Pernilla Mörsare, Marie Jönsson, Lisa Rosenblad, Bodil Westergren. Nedre raden från vänster Caroline Hema Olsson, Ulla-Maija Kristing Madison, Caroline Bergh, Hanna De Vrij. Saknas på bild Ulrika Arvidsson.

Info om de digitala Skolkuratorsdagarna

På måndag klockan 8 får du som anmält dig till de digitala skolkuratorsdagarna mail med länk till föreläsningarna. Anmälan är öppen till kl 23:59 söndagen den 10 oktober. I mailet kommer också lösenordet till de lösenordskyddade delarna på hemsidan. Bland annat till föreläsarnas material som publiceras på måndag. 
Den digitala konferensen är tillgänglig till kl 23:59 söndagen den 7 november. Därefter kommer en utvärdering att skickas ut. 

OBS!! Om du inte får länken på måndagmorgon, titta i din skräppost. 

Välkomna!
 

Skolkuratorsdagarna i Stockholm avslutade

Styrelsen pustar nu ut efter två fantastiska konferensdagar i Stockholm med fantastiska föreläsare och deltagare. Vi vill tacka alla inblandade för ert fantastiska engagemang. Vi ser fram emot att läsa era utvärderingar för att höra vad ni tyckte om dagarna. 
Ni som kommer att se Skolkuratorsdagarna digitalt har något att se fram emot då de skickas ut måndag den 11 oktober. 

Under måndagen den 4 oktober hölls även föreningens Årsmöte. Tre ledamöter avgick då och tre nya valdes in. 
Vi välkomnar Marie Jönsson kassör, Pernilla Mörsare ledamot och Caroline Bergh ledamot in i styrelsen. Styrelsen riktar även ett stort tack till våra avgående ledamöter Maria Bergstrand kassör, Simona Träskman och Henrik Albertsson. 

Årets Skolkurator utsedd

Den 5 oktober på Skolkuratorsdagarnas fysiska konferens utsågs för första gången Årets Skolkurator 2021. Priset gick till kurator Sin Yee Yip på Ronnaskolan i Södertälje. 
Styrelsens motivering till utnämningen lyder:
"I rollen som samordnare och skolkurator har Sin Yee Yip visat på stor professionalism. Genom sitt arbete på organisations-, grupp-, och individnivå leder, stöder och inspirerar Sin Yee kollegor, medarbetare och chefer samt tydliggör skolkuratorsrollens många fasetter på ett föredömligt sätt."  
Stort grattis önskar vi Sin Yee och Ronnaskolan!

Seminarium under Almedalen digitalt med riksföreningarna

Under Almedalen Digitalt deltog Riksföreningarna inom Elevhälsan med ett tvärprofessionellt seminarium. 
 
”Hur ska vi öka elevernas hälsa och lärande? Hur kan vi hjälpas åt efter pandemin?”
Arrangör: Elevhälsans professionsföreningar
Moderator: Carolina Klüft. Även Josefine Fäldt, Ordf. i Sveriges Elevkårer, deltog för att lyfta elevperspektivet.

Flera rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning, samt fysiska och psykiska hälsa.
Utökad information om evenemanget
Flertalet rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning samt fysiska och psykiska hälsa. Utifrån rapporterna samtalar Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska skolläkarföreningen, Sveriges skolkuratorers förening och Psifos-psykologer i förskola och skola. Professionerna i skolans elevhälsa för dialog om lösningar på framtidens utmaningar i kölvattnet efter pandemin. Utifrån rapporterna samtalar representanter från elevhälsans professionsföreningar.
 
Klicka dig vidare för att se seminariet som varar ca 1 timme. 
Länk till seminariet.

Medverkande:
Lena Svedjehed, Leg. psykolog, Psifos-Psykologer i förskola och skola https://www.psykologforbundet.se/Psifos/
Mia Göransdotter Hammar, Skolsköterska, Riksföreningen för skolsköterskor www.skolskoterskor.se 
Anita Englund, Skolläkare, Svenska skolläkarföreningen https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/
Bodil Westergren, Skolkurator, Sveriges skolkuratorers förening www.skolkurator.nu
Kontaktperson 1: Anna Yttergård, (Psifos), Elevhälsans professionsföreningar

Årsmöte den 4 oktober 2021

Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till årsmöte måndagen den 4:e oktober 2021 kl16.00-16.30
På grund av pandemieffekterna kommer årets årsmöte hållas i både digital- och fysisk form under Skolkuratorsdagarna i Clarion Hotel Sign.
Anmälan till det digitala årsmötet, motioner och övriga frågor sänds till vice ordförande på ulrika.arvidsson@skolkurator.nu
Vid bekräftelsen på anmälan erhålls länk till det digitala mötet. 
Se dagordning till mötet nedan. 
Väl mött!
/ Styrelsen

Det närmar sig...

Skolkuratorsdagarna närmar sig med stormsteg. Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er, Sveriges skolkuratorer (tyvärr inte alla) i Stockholm den 4-5 oktober. Det finns fortfarnade möjlighet att anmäla sig.

Vem som blir Årets Skolkurator kommer att tillkännages tisdagen den 5 oktober kl 10 på den fysiska konferensen. Ni som inte har möjlighet att delta fysiskt får hålla utkik här på hemsidan och på vår Facebook-sida efter kl 10 på tisdagen. 

Förlängd anmälningstid till skolkuratorsdagarna 2021

Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till både den fysiska och digitala konferensen: SKOLKURATOR NEXT LEVEL- IDENTITET, FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT OCH KARRIÄRVÄGAR.
Se nedan för mer information och länk till anmälan. 
Välkommen!

Skolkuratorsdagarna 2021

TEMA: Skolkurator Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Välkommen till Skolkuratorsdagarna 2021. Den 4 - 5 oktober är det dags för utvecklingsdagar med fokus på Skolkuratorer! Ni väljer själva om ni vill delta på plats i Stockholm eller ta del av den inspelade konferensen digitalt under hela perioden 11 oktober - 7 november
 
Sveriges Skolkuratorers Förening fyller 60 år!
Det firar vi med ännu större fokus på professionen Skolkurator.
Missa inte 2021 års nyheter: ”Årets Skolkurator 2021”
”Speak up”, korta presentationer från skolkuratorers värdefulla arbete runt om i landet.

Vi har glädjen att i år erbjuda en hybrid, alltså en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser och dels en digital konferens, från endast 1495 kr!
Den 4–5 oktober är den fysiska konferensen på Clarion Sign i Stockholm. Arrangemanget kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Om du hellre väljer att delta digitalt så kan du ta del av varje föreläsning på egen hand under perioden 11 oktober – 7 november.
 
Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Några av föreläsarna du får lyssna till är;
Petri Partanen- "Vart är vi på väg? - En framtidsspaning om elevhälsoarbetet och skolkuratorns roll"
 
Staffan Olsson- ”Ny framtida lagstiftning och digitalisering- hur påverkas elevhälsans/kuratorns arbete?”


För anmälan och fullständigt program klicka på länken:

www.skolkuratorsdagarna2021.se

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Hedersstipendiat CSA!

Styrelsen är så stolta och glada. Vi tackar så mycket för Hedersstipendiet!
​​​​​​​
Så här skriver Centralförbundet för Socialt Arbete: 
Varje år sedan 1982 delar Centralförbundet för Socialt Arbete ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet eller socialpolitiken. På grund av pandemin har rutinerna rubbats och förra året delade vi inte ut något pris. I stället delar vi ut två priser i år. Dessa går till Kjerstin Bergman och Sveriges skolkuratorers förening som representeras av Ulla-Maija Madison.

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Sveriges skolkuratorers förening som stärker och utvecklar de socialarbetare som möter alla barn – skolkuratorn.  
Genom att vara en stark röst för en liten grupp socialarbetare har Sveriges skolkuratorers förening bidragit till att påverka så väl statliga utredare, arbetsgivare och fackförbund om behovet av att ställa tydligare utbildningskrav för vem som kan anställas som skolkurator och hur många elever de ska ansvara för. För en yrkesgrupp som ofta arbetar ensamma i sin profession i skolans värld ger föreningen tydlighet i vad som är skolkuratorns uppdrag och hur de psykosociala insatserna kan utföras. Föreningens utbildningsdagar är den viktigaste kompetensutvecklingen för skolkuratorerna med en blandning av föreläsningar om juridik och forskning inom socialt arbete med unga men även information från olika frivilligorganisationer och vilket stöd de kan ge barn och unga.
Alla elever har rätt till tillgång till en skolkurator och de ska tillsammans med resten av elevhälsans professioner bidra till att alla barn ska nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt. Ytterst är deras uppdrag att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Sveriges skolkuratorers förening har under de 50 år de har funnits sett hur medlemsgruppen sakta men säkert ökat. Föreningens styrelse har lagt stor vikt vid internationellt utbyte och vid att föra dialog med de forskare som först på senare tid börjat få möjlighet att studera skolkuratorns arbete. CSA vill med årets hedersstipendium uppmärksamma det ideella arbete som görs i många av landets professionsföreningar där socialarbetare utanför sitt dagliga arbete ägnar sin fritid åt professionsfrågor och ge stöd till kollegor. Det är en ära att efter ett år som inneburit nya utmaningar för landets skolor ge stipendiet till Sveriges skolkuratorers förening.

Länk til CSA.

Uppdaterade kriterier:

Glöm inte Nominera Årets Skolkurator!

Hjälp oss att uppmärksamma duktiga kollegor!

I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! 

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Förutom äran tilldelas Årets skolkurator gratis deltagande på nästa års Skolkuratorsdagar.

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. 

Skolkuratorsdagarna 2021 Stockholm+digitalt

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Temat för dagarna är: Skolkuratorn Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Anmäl dig senast den 31 juli. 
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Information och länk till anmälan hittar du här.

Stöd för skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Här kommer ett tips från Skolverket som Sveriges Skolkuratorers Förening samarbetar med.

Skolverket erbjuder dig som arbetar inom elevhälsan att tillsammans med din rektor få stöd i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du hjälp att leva upp till förstärkta krav i läroplanen som börjar gälla hösten 2022 angående hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.
Läs mer och anmäl dig här.

Se föreläsningarna: Uppdrag skolkurator

Den 4 maj 2021 höll Sveriges Skolkuratorers Förenings Ordförande Ulla-Maija Kristing Madison och Vice Ordförande Ulrika Arvidsson en webföreläsning om skolkuratorns uppdrag. Det var en lunchföreläsning anordnad av Akademikerförbundet SSR som sågs av nästan 1100 personer. De höll en uppföljande kortare föreläsning, ett par veckor senare, där några frågor besvarades . 
Föreläsningarna är tillgänglig i cirka ett halvår från nu. Du kan se den första föreläsningen här och den andra här.
 

Föreläsning: Uppdrag Skolkurator

Den 4 maj kl. 12-12.45 erbjuder ordförande Ulla-Maija Madison och vice ordförande Ulrika Arvidsson i Sveriges Skolkuratorers Förening en föreläsning om uppdraget som skolkurator. ”Hur ser skolkuratorns roll och uppdrag ut? Hur kan man som skolkurator arbeta med psykosociala insatser på organisations, grupp- och individnivå? Hur får man stöd i sin yrkesroll när man är ensam i sin profession?”
Föreläsningen sker i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 
Länk till info och anmälan

Save the date:
Skolkuratorsdagarna

Snart öppnar anmälan till årets Skolkuratorsdagar!

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Bland årets förläsare hittar du Petri Partanen och Staffan Olsson.
Petri Partanen kommer delge erfarenheter kring hur elevhälsoarbetet utvecklats historiskt fram tills idag, och hur det kan tänkas utvecklas framöver. Petri kommer också delge erfarenheter från sitt samarbete som psykolog ”i armkrok” med skolkuratorer genom åren, och reflektera kring skolkuratorns förändrade roll.

Staffan Olsson kommer att prata om ny framtida lagstiftning och digitalisering. Elevhälsans inklusive skolkuratorns verksamhet är stadd i snabb förändring. Digitaliseringen i skolan har ökat, FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och en ny hållbar socialtjänstlag har utretts med bl.a. ett förtydligat barnrättsperspektiv. Hur påverkar detta samt sannolika förändringar i skollagstiftningen om elevhälsa och möjligheten för dig som kurator att ge elever ett fullgott stöd.

Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Håll dig uppdaterad via hemsidan och Facebook om när anmälan öppnar!

Speak up-  gör din röst hörd på Skolkuratorsdagarna 2021!

Har du en hjärtefråga som du brinner för? Eller har du ett framgångsrikt arbetssätt som du vill berätta om? Ta chansen att under ett kort anförande på ca 5-10 minuter berätta för deltagarna på Skolkuratorsdagarna 2021!
Välj själv om du vill stå på scen, spela in en film eller på annat kreativt sätt nå ut med ditt budskap. Tänk gärna främjande och förebyggande. Du kan även lyfta fram en elevgrupp eller elevs berättelse där ditt engagemang varit lyckosamt! 
 
Kontakta styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening genom henrik.albertsson@klaragymnasium.se och berätta om din idé senast 15 juni 2021.

Årets Skolkurator!

I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! 

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Förutom äran tilldelas Årets skolkurator gratis deltagande på nästa års Skolkuratorsdagar.

Vem som blir Årets skolkurator kommer att tillkännages på Skolkuratorsdagarna 2021. 

Nedan hittar du nomineringskriterier och hur du nominerar. 

Skolkuratorsdagarna 2021!

Den 13 mars sammanträdde styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening. Bland annat planerade vi 2021 års Skolkuratorsdagar.
Temat för dagarna är: Skolkuratorn Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar
Dagarna äger rum i oktober och vi har i skrivande stund inte spikat exakt hur det kommer att hållas, digitalt och/eller live. Vi kommer att hålla er uppdaterade via hemsidan och vår Facebook-sida Sveriges Skolkuratorer. 
Håll i och håll ut! 

Fyll i utvärdering av skolkuratorsdagarna

Skolkuratorsdagarna avslutades den 6 november. Vi är jätteglada över det positiva gensvar vi har fått på årets program och den omställning som Corona-pandemin tvingade oss till! 
I fredags skickades det även ut en utvärdering som vi är tacksamma om så många av er som möjlight fyller i. Om du saknar utvärderingen så titta bland din skräppost. 
Snart kommer även ett mail till de av er som valt att bli medlemmar i Sveriges skolkuratorers förening. Ni som medlemmar kommer fortsatt ha tillgång till föreläsarnas material mm. här på hemsidan via lösenord som kommer i mailet. 

Digitala Skolkurators-dagar 2020  

Skolkuratorsdagarna 2020 blev digitala. De spelades in i Stockholm den 7-8 oktober. Temat var Normkritiskt värdegrundsarbete men fokus på machokultur, våld och porr.

Den 9 oktober fick deltagarna på konferensen tillgång till 8 separata föreläsningar under en månads tid. Dagarna var mycket uppskattade och över 900 personer fick möjlighet att ta det av föreläsningarna. 

Nu börjar planerandet för 2021 års Skolkuratorsdagar. I samband med detta firar även Sveriges Skolkuratorers Förening 60 år!

Skolkuratorsdagarna 2020 blir digitala

Program Skolkuratorsdagarna 2020  

Du som möter Nyanlända

Många nyanlända elever lider av psykisk ohälsa. Mittuniversitet genomför nu en kartläggning av elevhälsopersonals erfarenheter av att möta nyanlända elever med psykisk ohälsa. Enkäten riktar sig särskilt till skolsköterskor och skolkuratorer och vill därför be er om hjälpa att besvara en enkät om detta. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara, för att delta klicka:
Enkäten

Styrelsemöte i Stockholm

Styrelsemöte under den gångna helgen för att förbereda Skolkuratorsdagarna 2020 och påbörja planeringen för nästa års styrelsearbete. 

Årsmöte 2020-10-05

Sveriges Skolkuratorers Förening kallar till Årsmöte den 5 oktober kl 12.15 på Teams.

På grund av pandemin kommer årets årsmöte att hållas i digital form. Anmälan till årsmöte, motioner och övriga frågor sänds till vice ordförande på ulrika.arvidsson@skolkurator.nu . Vid bekräftelse på anmälan erhålls en länk till mötet. 

Stöd i corona-krisen

Sveriges Kommuner och Regioner har lagt upp en hemsida med alla stödresurser som finns (befintliga och nya) och kan vara till hjälp för barn och unga, vuxna och psykisk hälsa i coronakrisen.
Länk 

"Elever under radarn"

UR skola hemma. Hanna Elmlund de Vrij, styrelsemedlem i Sveriges skolkuratorers förening, blir intervjuad kring e
elevehälsans roll vid distansundervisning i gymnasiet.
Se inslaget här.

"Vi måste lyfta Elevhälsan när skolan flyttar hem"

Läs artikeln i Skolvärlden. Sveriges skolkuratorers förening är delaktig tillsammans med Petri Partanen m.fl.
Läs artikeln här.

"Så pratar du med eleverna om coronaoron"

Svergies skolkuratorers förenings styrelseledamot Maria Bergstrand blir intervjuad i Lärarnas tidning om coronaoron.
Läs artikeln här. 

Delta i Enkät om  skolkuratorers psykiska hälsa

Sveriges skolkuratorers förening hjälper till att sprida en enkät om ett viktigt ämne. Se nedan och delta gärna!

Jag heter Jantsje Ploeg och läser magisterprogrammet i psykologi på högskolan i Kristianstad. Nu är det dags för mitt examensarbete, vilket handlar om psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige. Jag skulle uppskatta om du som är skolkurator vill medverka på min undersökning genom att svara på bifogad enkät. Det tar ungefär 10-15 minuter att svara på alla frågor.
Deltagandet är frivilligt och anonymt och du får avbryta enkäten när som helst. 
Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med den 19 mars 2020 kl. 23:59.
Du får även gärna sprida enkäten till dina kollegor som inte har Facebook eller inte hört om denna undersökning ännu. 
Tusen tack på förhand!

Arbetar du med elevhälsa på gymnasiets språkintroduktion?

Socialstyrelsen söker skolsköterskor och skolkuratorer som vill vara med
och testa en ny modell för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos nyanlända elever på gymnasiet.
Arbetet ska genomföras under våren och utvärderas av Mittuniversitetet.
 
Länken till information om projektet och anmälan 
 

Konferens i Göteborg 2020

Nästa års skolkuratorsdagar kommer att äga rum i Göteborg 5-6 oktober. Program och mer detaljer publiceras senare så håll utkik på hemsidan och på facebook. 
Hoppas vi ses i Göteborg!

Styrelsemöte i Stockholm

I lördags, den 16 november, sammanträdde styrelsen i Stockholm. Främst arbetades det med kuratorsdagarna år 2020. Ort och tema för konferensen blir officielt inom kort. 
Så håll utkik på hemsidan!

Ordförande har ordet. September 2019

Efter en nästan lika varm och nästan lika torr sommar som förra året här på Gotland har förhösten kommit fort. Det är kallare i luften än jag minns någon av de tidigare höstar jag upplevt här. Den kvardröjande behagliga värmen som inbjuder till uteumgänge och avkoppling har fördrivits av ovanligt tidig och ovanligt sträng nattfrost. Dagarna är fortfarande fina men kylan är påtaglig och påträngande.
Precis på samma sätt upplever jag att den mellanmänskliga värmen påverkas av samhällsklimatet och det politiska samtalet. När fokus ligger på säkerhet, brottsbekämpning och att göra det svårare för de redan utsatta påverkas vår medmänsklighet. Som gemenskap förhärdas vi och det som borde vara otänkbart riskerar att normaliseras i en förfärande takt. Grupper som borde höra hemma i 1930-talet utmanar och kränker till synes ohämmat. Förhållningssätt som absolut inte hör hemma i en demokratisk rättsstat bygger på sitt våldskapital på allas vår bekostnad.
Därför är det både med stolthet och en viss bävan jag ser fram emot höstens konferens. Våldsbejakande extremism är en utmaning mot allt vad den svenska skolan står för. Den demokratiska fostran till ansvarstagande, empatiska och levande individer har inte varit viktigare och svårare på mycket länge. Vårt uppdrag som en nyckelperson i det förebyggande och psykisk hälsobringande arbetet behöver rustas och i år ger vi oss verkligen ut på djupt vatten.
Visst har du anmält dig för detta vill du inte missa!
Allt gott, Ulla-Maija

Kallelse till årsmöte


Medlemmar i Sveriges Skolkuratorers Förening kallas härmed till
 
ÅRSMÖTE 2019
 
Måndagen den 7 oktober 2019 klockan 16.45 – 17.15
Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad
 
Dagordning
 
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
    dagens protokoll
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års
    verksamhetsplan
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till verksamhetsplan
12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2019-2020
13. Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2019-2020
14. a. Val av ordförande
      b. Val av vice ordförande
      c. Val av föreningskassör
15. a. Val av två nya styrelseledamöter
16. a. Val av två revisorer
17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Revidering av dokument
20. Revidering av medlemsåret
21. Förändring i val av framtida konferensort
22. Övriga ärenden – anmäls under punkt 6 eller mailas in i förväg via hemsidan
 
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET 2019
 

Bidra till Forskning på skolkurativt arbete

Forskare vid Umeå Universitet söker skolkuratorer som kan bidra till forskning om skolkurativt arbete. Se nedan för mer information. 

Kraftsamling för psykisk hälsa med SKL

2019-09-09

Styrelsen för Sveriges skolkuratorers förening deltog idag i Kickoffen för SKL:s kraftsamling för psykisk hälsa. Kickoffen samlade förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions- och fackorganisationer, näringsliv och andra aktörer för en eftermiddag med information och samtal om höstens kraftsamling och hur olika aktörer kan bidra.
Kraftsamlingen syftar till:

· Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

· Individer rustade för att nå sin fulla potential
och välmående

· Hållbara stöd till de som behöver

Delar av styrelsen

Lena Nyberg Generaldirektör MUCF

Martin Forster

skolkuratorsdagarna I karlstad 2019 anmälan

Nu är anmälan öppen till Skolkuratorsdagarna 2019. I år äger de rum i Karlstad (6) 7-8 oktober 2019. Temat är
Utanförskap bland barn och unga - Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism.
Klicka dig vidare via Skolkuratorsdagarna i menyn ovan för mer information och anmälan. 
 

oRDFÖRANDE
HAR ORDET.

Februari 2019

Jag nås av beskedet att den meteorologiska våren anlänt till Skåne. Jag ser bilder från Malmö som värmer både sinne och kropp. Djupt i mig känner jag ett spirande hopp, snart är det vår tur. Ja, jag vet att Gotland har en senare vår på grund av att det omgivande vattnet fortfarande kyler marken och kommer göra det länge än. Men snödroppar, syrenknoppar och narcissanlag som, är decimeterhöga vittnar om vad som är på väg. De första kopparna kaffe har redan avnjutits på nyligen framtagna utemöbler mot söderväggen och solen som värmer ansiktet ger tydliga indikationer om vad som är i antågande och inga kommande bakslag kan kuva den känslan.

Annars är det fullt upp med vad man kan kalla vardagslunk. Arbete, både strategiskt och praktiskt, fyller dagar och tankar. Jag tänker på vad vi som skolkuratorer gör både lokalt, nationellt och internationellt. Jag tänker på vad det vi gör ger för resultat. På riksnivå kan vi i föreningens styrelse se att ett långsiktigt och målmedvetet arbete tillsammans med Regeringskansliets utredning, som arbetar med att hitta former för att ge bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen snart är avslutat. Detta projekt har löpt över flera år och är ännu inte helt i mål. Förändringsarbete går långsamt, men på EU-nivå går det av naturliga skäl ännu långsammare.

2011 togs beslutet i EU att jobba med vad vi kallar problematisk skolfrånvaro. Medlemsländerna uppdrogs att inventera, dokumentera och finna botemedel på en av de största faktorerna för utslagning. Vi vet att för dem som inte fullföljer gymnasiet är risken för socialt utanförskap skyhögt mycket större än för resten av befolkningen. Vi vet att grundläggande utbildning är den enskilt största friskfaktorn i livet. Alltså måste vi tillsammans intensifiera det förebyggande arbetet. För närvarade lämnar en av sju ungdomar i Europa skolan utan avslutande gymnasiekompetens och i Sverige visar nya siffror på att det är ännu värre.

I mars kommer Sveriges Skolkuratorers Förening att delta i en uppföljande workshop som en del av detta nationella och internationella arbete att finna politiska strategier för Europa 2020 som bland annat innehåller målet att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid. Men jag undrar hur det ser ut på din arbetsplats. Vilka strategiska samtal för ni på EHT? Har du som skolkurator tillträde till relevanta samtal på organisationsnivå? Tar era arbetsgivare tillvara på er kompetens?

Allt gott!

Ordförande
har ordet.

 Januari 2019

Nytt år och nya utmaningar.

Så fick Sverige äntligen en regering efter en höst som saknar motstycke i svensk modern politisk historia. Motsättningar överbryggades och gamla låsningar lättades, åtminstone tillfälligt.
Januariavtalet (JA) låter ju mer positivt än Decemberöverenskommelsen (DÖ) men det återstår att se vad det nya kommer att innebära både för oss som medborgare och för oss som skolkuratorer.  Speciellt är jag nyfiken på vad partierna tänker kring punkt 53.

”53. Skapa studiero. Genomför en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Mobilförbud införs i klassrum, med rätt för rektor/lärare att bestämma att mobiler kan/ska användas vid olika tillfällen med bestämda syften (Ds hösten 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2021) Resurser tillförs för att anställa fler lärarassistenter. Nationella riktlinjer tas fram för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna (Uppdrag till Skolverket efter vårändringsbudgeten). Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras (Samma Ds som mobiltelefoner)”

Om skolkuratorn ska användas för att avlasta pedagogerna öppnas onekligen spännande perspektiv. Eller vad säger ni?

För övrigt ser jag fram emot att utveckla samarbetet på nationell nivå mellan Elevhälsans olika aktörer. Det är nu klart att riksstyrelserna för skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer samt skolkuratorer kommer att träffas och samverka för att finna gemensamma ståndpunkter och att arbeta på att bli mer samspelta. Ett viktigt arbete för att stärka allas våra gemensamma professioner och underlätta samsyn om vårt gemensamma uppdrag. Det är åtminstone Sveriges Skolkuratorers Förenings ingång i dessa förhandlingar. Låt oss hoppas att vi kommer en bit på vägen mot en starkare och bättre rustad elevhälsa på nationell nivå som sedan kan stärka arbetet lokalt.

Allt gott!
 

There are no entries for this period.

2018

Hösten har visat tydliga tecken på att redan i oktober vilja övergå i vinter. Det har hänt förut och i andra delar av landet är det självklart, men här på Gotland blir det sällan vinter innan nyår. Frosten har dräpt tomater och chili, skadat de vinteräpplen som fortfarande sitter kvar på trädet. Valnötterna föll nästan en månad tidigare än vanligt. Mina kollegor och våra grannar skrapar bilarna på morgonen. Vanligen behöver jag inte göra det. Inte när jag ställer in bilen i carporten när jag kommer hem. Det finns små men effektiva botemedel mot frosten.

I Brasilien har en man som vägrade möta sin motkandidat i debatter och byggde sin kandidatur på lögner i sociala medier valts till president. I USA skickade en eller flera människor bomber med posten till företrädare för åsikter som ogillas eller hatas. Ett ogillande och ett hat som eldas på från allra högsta politiska ledning i landet. På Filipinerna driver presidenten på en mordkampanj mot misstänkta brottslingar för att rättsväsendet misstros. I Polen vill de styrande påverka domstolarna och i Ryssland är utrymmet för fritt tänkande minst sagt begränsat. I Sverige får hatets och intoleransens företrädare allt större utrymme. Den kylan som intoleransen sprider har också små men effektiva botemedel.

I mig finns värmen från Gävle kvar. Vilken lyckad konferens! Jag känner tacksamhet, glädje och stolthet över att vara del av en ideell och stark förening som förmår samla så mycket engagemang och som genererar så mycket värme. Tack till alla er som var en del av konferensen, en sådan fantastisk respons. Tack till värdgruppen som möjliggjorde mötet. Tack till föreläsare som berikade oss. Metodik, Juridik och Forskning i vacker förening. Tack till mina fanatiska styrelsekollegor som arbetar oförtrutet och oförväget för att rusta oss alla att vara en varm och stark röst i samhället och på våra skolor. Tillsammans är vi alla, som är medlemmar i Sveriges Skolkuratores Förening, en del av denna framgång. Du som medlem behövs i arbetet att bekämpa kylan. Du behövs som ytterligare ett litet men effektivt botemedel mot kylan. Glöm inte att du är ett litet stycke dynamit, maskerad som sockerbit.

Läs hela inlägget »

Hösten har smugit sig på. Det märks hos oss att nattfukten är åter, att färgerna blir djupare och luften fylligare. Men värmen är fortfarande kvar. Det är nästan som om sommaren vägrar släppa taget.

 I valets efterdyningar märker vi samma ovilja att släppa taget om det gamla. Ingen av oss vet vad det nya innebär och det är inte självklart at det är odelat positivt. Men vägrar vi förhålla oss till vår omvärld så som den ser ut eller väljer vi det öppna samtalets väg?

Vi skolkuratorer är på många sätt samtalets bärare och även om jag inte vill dra de politiska jämförelserna längre än så här är det uppenbart att knutna positioner sällan är en väg framåt, till något nytt. Rågångarna är redan uppdragna och konflikterna väl cementerade. Historiskt har den som valt nya vägar för samarbete och lösningar inte alltid belönats av väljarna för sina försök att ta ansvar. Blir det annorlunda denna gång?

Däremot är det en stor glädje för mig att få berätta om två banbrytande samarbeten som under sensommaren och förhösten har formaliserats med Sveriges Skolkuratorers Förening. Det första var att föreningen bjöd in representanter för skolkuratorer i de övriga nordiska länderna. Ett viktigt två-dagarsmöte ämnat att lägga grunden för en ömsesidig, fördjupad förståelse för arbetssituationen mellan oss och våra grannar. Vi delade erfarenheter, svårigheter och glädjeämnen. Dörrar öppnades till nya sätt att se på vårt uppdrag.

Det andra mötet har alldeles nyligen ägt rum. Sveriges Skolkuratorers Förening samverkade, nätverkade och inspirerades tillsammans med samtliga elevhälsoprofessioner under två dagar på Ledningskonferens för elevhälsa. Vi har redan gjort det, men det blir allt tydligare att vi behöver ytterligare betona behovet av att tänka nytt och tänka större om vårt gemensamma uppdrag inom elevhälsan och det nödvändiga i att samverka.

Som ni möjligen har märkt i insändare och i olika former av media har föreningen och SSRs ståndpunkter funnit flera gemensamma uttrycksformer. Hur dessa olika samverkansformer ska fortsätta att utvecklas är upp till oss alla.
Passa på att diskutera detta med oss i Gävle, på årsmötet eller hör av er på andra sätt!
 

Läs hela inlägget »

Medlemmar i Sveriges Skolkuratorers Förening kallas härmed till
 
ÅRSMÖTE 2018
 
Måndagen den 8 oktober 2018 klockan 16.30 – 17.00
Plats: Gävle konserthus, Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle
Lokal: Gevaliasalen
 
Dagordning
 
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
dagens protokoll
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års
verksamhetsplan
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag till verksamhetsplan
12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2018-2019
13. Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2018-2019
14. a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av föreningskassör
15. a. Val av två nya styrelseledamöter
16. a. Val av två revisorer
b. Val av två revisorssuppleanter
17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Revidering av dokument
20. Övriga ärenden – anmäls under punkt 6 eller mailas in i förväg via hemsidan
 
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET 2018

Läs hela inlägget »

När jag skriver detta ligger morgondimman tjock över fälten utanför fönstret. Dimmorna berättar att hösten inte är långt borta och att vi skolkuratorer är tillbaka på våra arbetsplatser är ytterligare ett tecken på att sommaren närmar sig sitt slut. Men, vilken sommar vi har haft. En lång, varm, skön och förfärlig sommar.

Den varmaste på över 260 år och den torraste på mycket länge. Att torkan kommer att påverka våra matpriser i vinter och en hel yrkeskår under lång tid framöver, gör att jag inte kan undvika att fundera kring den klimatförändring vi tycks ha så svårt att förhindra. En annan klimatförändring som vi rimligtvis också borde kunna förhindra manifesterade sig smärtsamt tydligt i Almedalen i år.

Med fysiskt och psykiskt våld och genom att sprida rädsla tränger sig våldsbejakande och hänsynslösa grupper in i det offentliga samtalet. Därför är valet i september extra viktigt. Det gemensamma och det offentliga samtalet har inte på över 80 år varit viktigare än nu när vi samtalar med kollegor, över kaffeborden och professionellt med våra elever. När vi samtalar ökar vi förståelsen och manifesterar toleransen. Det är FN tanken i miniatyr.

Jag tror att vi alla noterat att när våra frågor kommer på den politiska dagordningen saknas elevhälsoperspektivet helt och hållet. Det talas ibland om hur dåligt betalt en del i gruppen har i vår bransch men det talas alldeles för lite om elevhälsa och skolkuratorer. Känner du någon politiker, journalist eller någon annan som aktivt deltar i det offentliga samtalet, använd ditt inflytande. Styrelsen fortsätter sitta i referensgrupper och svara på journalisters frågor. Samtidigt förbereder vi och värdgruppen det sista inför höstens konferens i Gävle. Det finns fortfarande platser kvar så missa inte detta tillfälle!
Allt gott!

Läs hela inlägget »
Vilken fantastisk maj månad och start på juni det har varit. Jag sitter i den tidiga kvällen efter ännu en rekordvarm dag med blandade känslor. Glädje och tacksamhet över att vi redan har kunnat njuta av mer sommarvärme än under hela fjolåret.  Glädje över att vi ett år till får njuta av det som vi svenskar så innerligt behöver av värme och gemenskap. Oro över att det redan är så torrt att höstens rika nederbördsmängder är förbrukade.

På radio hör jag om regn i delar av vårt land och nyheten att vi i natt kommer att ha årets första tropiska natt här på Gotland. En natt då temperaturen inte understiger 20 grader. Jag tänker på hur olika en sådan sak som vädret slår i landet, vi pratar ofta om det och vi vet att vi inte kan påverka det. Jag tänker på många andra saker som slår väldigt olika i vårt land. Saker vi mer sällan pratar om men som vi verkligen kan påverka. Jag ser fram emot årets Almedalsvecka och de seminarier Sveriges Skolkuratorers Förening kommer att medverka i och alla de möten och det massiva nätverkandet som veckan innebär. Håll utkik efter oss och kom gärna på vår träff under veckan. Mer information kommer på hemsidan.

I september är det åter dags för oss alla att forma vår gemensamma framtid. Valrörelsen och utspelen har börjat, när svenska folket i undersökningar listar de viktigaste frågorna är det sjukvård, trygghet och skolan som dominerar samt förstås migrationsfrågan bland ett visst segment av väljarna. Eftersom skolan återigen ligger högt, hoppas jag att ni alla tar varje tillfälle att driva elevhälsofrågor i det politiska samtalet.

Du som brinner för våra gemensamma frågor eller känner någon som du tror skulle passa i styrelsen tveka inte att nominera dig själv eller din kollega! I höst står vi inför ett generationsskifte när flera starka och erfarna kollegor går vidare till andra uppgifter. Jag vill redan nu uttrycka min uppskattning för alla de insatser och det gedigna arbete som görs i styrelsen.

Jag hoppas att ni har sett att anmälan till konferensen i Gävle nu ligger ute. Varmt välkomna! ” It´s going to be great!” som en inte helt obekant amerikansk politiker skulle ha sagt.

Med skolavslutningar som står för dörren vill jag önska er alla en skön sommar och väl mött i Almedalen för er som befinner sig här under den veckan!
Läs hela inlägget »
Solen strålar i hela vårt avlånga land och inte ett moln så lång ögat ser, åtminstone inte i Halmstad. Vi står alla inför värmens alla utmaningar och möjligheter. Vad passar då bättre än att en fredagseftermiddag få en inbjudan till en av årets alla höjdpunkter som skolkurator.

Inbjudan är äntligen här och vi i styrelsen är otroligt stolta över årets skolkuratorsdagar. Vi har i år gjort ytterligare förbättringar i inbjudan och anmälan. Allt tack vare föreningens kloka medlemmar och era förslag. Alla anmälan sker digitalt och alla utskick lika så.


Ni hittar anmälan i länken:
Skolkuratorsdagarna 2018 i Gävle
Läs hela inlägget »

Föreläsare nr 2:
Barnkonventionen som ett verktyg och en kompass

Åsa Ekman
är barnrättskonsult och har de senaste 15 åren jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult har Åsa hjälp många organisationer med allt från utbildningar, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Vidare har Åsa via sitt uppdrag som ledamot i Rädda Barnens riksförbunds styrelse diskuterat och drivit frågor om rättigheter för och med barn från ett civilsamhällesperspektiv. 

Läs hela inlägget »

Tiden går och det börjar redan dra ihop sig inför 2018 års konferens. Föreläsaran är bokade och arbetet med inbjudan och program är i full gång. För er som besöker sidan kommer vi under en tid framöver presentera föreläsarna.

Först ut är Petter Iwarssons. Han är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen. 

Läs hela inlägget »

Nu i slutet av april är det verkligen vår här på Gotland. Tjälen har släppt och det första magnoliaträdet blommar redan. Dikena svämmar över i blå-gula toner. Nu är det skönt att leva. Fast vi vet att det samhälle vi lever i inte bejakar den livsrytm som ger utrymme för att följa naturens och livets växlingar. När människovärdet främst mäts i prestationer och resultat leder det ofelbart till en ökande spiral av krav på att ställa upp och att vara tillgänglig. Stress och prestationskrav är vardag för många av oss skolkuratorer, övrig skolpersonal men inte minst för våra elever. Det finns ingen som orkar i längden. Vi måste hjälpa till att säga stopp, att stötta varandra. Vi vet att den psykiska ohälsan handlar om liv och död.
En fråga som jag gläder mig åt och som ger mig tillförsikt inför framtiden är den framväxande samverkan mellan de professioner som tillsammans utgör elevhälsan. Sveriges Skolkuratorers Förening har idag regelbundna samtal med andra riksföreningar kring frågor om hur vi ska utveckla vårt samarbete kring elevhälsan. När skolkuratorer och övriga samverkar på riktigt ökar våra möjligheter att bli vad vi egentligen är, specialister inom elevhälsoarbetet. I samverkan arbetar vi aktivt med utvecklingsfrågor för att stärka vår profession på individnivå, gruppnivå och inte minst på organisationsnivå. Samverkan ger oss styrka, kraft och pondus som professionella så att vi bättre kan vara motkrafter till allt som bryter ner och tar ork, glädje och hopp ifrån våra elever.
Snart kommer inbjudan till konferensen i Gävle. Föreläsarna är bokade och klara. Håll utkik på hemsidan så att du inte missar något.
Allt gott, Ulla-Maija. 

Läs hela inlägget »

Perioden mellan vårterminens två stora lov är en arbetsintensiv tid för oss skolkuratorer. För oss som har förtroendet att arbeta med våra gemensamma frågor är det inte alltid att tiden räcker till för att förmedla glädjen och stimulansen med styrelsearbetet. Många gånger kan vårt arbeta verka osynligt och resultaten dröja. Referensgruppsarbete har den karaktären men det är ett oerhört viktigt, långsiktigt och medvetet arbete. Exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer om endometrios är delvis ett resultat av Sveriges Skolkuratorers Förenings påverkan. 
I april samlas styrelsen i Huskvarna för att bland annat fortsätta förberedelserna för konferensen i Gävle. Föreläsarna ska bokas och överenskommelser ska spikas. Jag är övertygad om att även årets konferens kommer att bli lyckad och minnesvärd. 
I styrelsen är förnärvarande Sverige representerat från norr till söder och från öster till väster. Skulle du vilja bidra med din kompetens och ditt engagemang är du mycket välkommen att höra av dig till oss. En ideell förening som vår är bara så stark som våra gemensamma krafter tillåter och alla goda krafter behövs.
Allt gott, Ulla-Maija.

Läs hela inlägget »


Februari är på många sätt en tung månad. Den kallas som ni alla vet VABruari och det inte utan skäl. Sjukdomar florerar och ljuset som är på väg tillbaka är inte starkt nog att på allvar göra skillnad. Göjemånad, snömånad är ett annat namn på februari. Oavsett om vi älskar snö eller inte har vi detta år fått vår beskärda del. Olympiska vinterspelen och sportlov sätter vinterns möjligheter tydligt på kartan.
Fjolårets statistik är sammanställd och resulterar i rapporter som inte alltid är upplyftande men oerhört viktiga för oss som arbetar i skolan. Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna måste få konsekvenser för hur skolan förhåller sig till elevernas mående. Det handlar inte bara om att vi skolkuratorer ska ha verktyg för hälsa och hjälpa unga att klä sina känslor i ord under samtal. Det handlar lika mycket om att all skolpersonal behöver förutsättningar för att hantera det hälsofrämjande arbetet. Vi som skola behöver bli betydligt mer samspelt i dessa frågor och jag är övertygad om att vi som skolkuratorer har en nyckelroll här. Fortsätt ta plats på skolorna. Vi behövs!
Sedan sist har vi i styrelsen arbetat vidare med att se över våra dokument och vi har medverkat i arbetet kring kvinnlig könsstympning. Vi deltar i olika konferenser kring elevhälsa. Vi fortsätter hålla kontakten med föreläsare inför höstens konferens. Värdgruppen i Gävle gör ett fantastiskt arbete för att vi alla ska få det där lilla extra under konferensdagarna. Tack för allt ni gör.
Allt gott, Ulla-Maija.

Läs hela inlägget »

God fortsättning på 2018.

För styrelsens del kommer helgen ägnas åt planering inför höstens konferens i Gävle. Redan nu kan ni reservera (7) 8-9 oktober i era almanackor. Vi kommer även att lägga en hel del nödvändig uppmärksamhet på den eftersatta hemsidan med uppdateringar och ansiktslyft.
Sedan sist har föreningen medverkat i fyra referensgrupper, telefonintervjuer och tidningsartiklar. Allt detta för att värna det skolkurativa perspektivet.

Trots alla år som skolkurator och allt mitt engagemang på många olika plan upphör jag aldrig att förundras över att detta skolkurativa perspektiv så ofta glöms bort eller försvinner i såväl den politiska som den allmänna debatten. Därför är föreningens röst så viktig i rollen som sakkunnig i skolfrågor. Vi är en viktig remissinstans. Det är en roll som jag värdesätter och är stolt över. Inför framtiden och inför alla de kommande skolpolitiska diskussioner som vi kan förvänta oss detta valår är våra bidrag viktigare än någonsin.
Allt gott, Ulla-Maija.

Läs hela inlägget »
2017-10-06 16.28.16
Väl hemma igen på Gotland efter höstens konferens. Jag är fortfarande uppfylld av många olika känslor av stolthet, glädje, tacksamhet och ödmjukhet. Tacksam för en lyckosam konferens med återigen rekordmånga deltagare och fantastiska föreläsare. Så imponerad över värdgruppens insatser och stolt över deltagarnas fina respons. Stolt över att mer än varannan skolkurator nu är medlem i föreningen. Ödmjuk inför de utmaningar och det arbete som väntar.

Snart är det dags att börja om igen med ny planering för nästa konferens, den här gången i Gävle. Glad över förtroendet att vara nyvald ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening. 

Jag som nu har ordet heter Ulla-Maija K. Madison och arbetar som 1:e skolkurator på Gotland. Sedan 2010 är jag medlem i föreningen och har haft glädjen och privilegiet att delta i de allra flesta konferenser sedan dess. Jag har sett föreningen växa och utvecklas precis som mitt engagemang. 2015 fick jag vara med att arrangera konferensen på min hemö och därmed gavs jag möjligheten att delta i styrelsearbetet.

Det är ett krävande men oerhört stimulerande arbete att vara en del av en riksförening. Allt ideellt arbete är krävande och givande, men absolut värt det. Genom att berätta om min väg in i ett fördjupat arbete i vår förening vill jag inspirera dig som läser detta att också ta mer plats och ge ditt bidrag till det viktiga arbetet stärka skolkuratorer i vårt uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. 

Men mer än något annat är jag medveten om behovet av respons från er medlemmar. Utan den riskerar vi att ha för begränsade perspektiv trots den stora bredd och kompetens som finns representerad i styrelsen. 
Allt gott, Ulla-Maija.
Läs hela inlägget »