ELEVHÄLSA

Denna sida är under bearbetning.

Margareta Wiman, Skolenheten, Utbildningsdepartementet, är ansvarig för propositionen "Hälsa, lärande och trygghet". Här kan du läsa hennes senaste skrivelse, daterad 2004-11-08, om ELEVHÄLSA.

Hälsa lärande och trygghet, fortsatt arbete med elevhälsa

Regering har lagt fram sina förslag och tankegångar om elevvården och skolhälsovården i proposition Hälsa lärande och trygghet (prop. 2001/02:14). Propositionen presenterades för riksdagen den 20 mars 2002.

Utgångspunkterna till propositionen var Elevvårdsutredningens betänkande Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19). Betänkandet har remissbehandlats och därefter har regeringen valt att gå vidare med några av utredningens förslag. I propositionen gör regeringen bedömningen att skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser bör ses som ett eget verksamhetsområde benämnt elevhälsa. Arbetet med elevhälsa skall ses som en del av skolans lärandeuppdrag och arbetet för en god hälsa. Förebyggande arbete betonas och lokala mål och strategier bör finnas för arbetet. För att elevhälsa skall kunna införas som ett verksamhetsområde inom skolan måste ändringar i skollag och sekretesslag ske.

Skollagskommittén har i sitt betänkande föreslagit att skollagen bör ha en särskild reglering om elevhälsa som sträcker sig utöver reglering av skolhälsovård. I elevhälsan föreslås ingå omvårdnad samt medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet med förslag till ny skollag pågår inom Utbildningsdepartementet och kommer att presenteras under 2005.

En särskild utredare har gjort en översyn av bestämmelser i sekretesslagen om sekretess i skolan. Ett betänkande har överlämnats i sept. 2003 Sekretess i elevernas intresse (SOU 2003:103). Utredaren anser att de hinder som finns mot samarbete mellan elevhälsans hälsovårdande del och annan elevstödjande verksamhet kan överbryggas med mer kunskap om reglerna. Utredaren föreslår även utökade möjligheter att kunna lämna uppgifter från skolhälsovården till elevvården samt att sekretesslagen bör anpassas till skollagskommitténs förslag om elevhälsa. Betänkandet har remissbehandlats och en del av förslagen ingår i beredningen av ny skollag.

Att arbeta enligt intentionerna som framförts i prop. Hälsa, lärande och trygghet kan till stor del genomföras redan inom befintlig lagstiftning. Skolverket har haft ett uppdrag att fördjupa kommuners och skolors kunskap om sambanden mellan lärande, värdegrund och hälsa enligt de utgångspunkter som finns i propositionen. Myndigheten för skolutveckling har genomfört konferenser för att sprida kunskap. De har också under 2003 haft elva regionalt anställda experter för att samverka med landsting, kommuner, högskolor och universitet för att stödja arbetet med att utveckla elevhälsan.

Skolverkets medel för kompetensutveckling kan nu även användas för fortbildning inom elevhälsoområdet (när det inte handlar om yrkesspecifik fortbildning).

I propositionen föreslås att hälsovården för eleverna i förskoleklassen skall överfördas från barnavårdscentralerna till skolhälsovården. Ändringen trädde i kraft 1 juli 2003 och medel har omfördelas från landstingens till kommunernas budget från andra halvåret 2003 enligt budgetpropositionen för 2003.

Ett av avsnitten i propositionen behandlar elevernas arbetsmiljö. En utredare har tillsatts för att göra en översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen (Dir 2004:91). Utredaren skall bl.a. utreda frågan om tillämpningsområdet för AML bör utvidgas till barn i förskola och fritidshem samt att se över elevrepresentanternas befogenheter och pröva om möjligheter finns att stärka bevakningen av elevernas arbetsmiljö. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006. Under våren 2004 har Skolverket redovisat ett uppdrag om föreskrifter om elevskyddsombudens medverkan i arbetsmiljöarbetet i skolan (SKOLFS 2004:13) som trädde i kraft 1 juli 2004.upp